Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Woning Advies Nederland en een opdrachtgever waarop Woning Advies Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze met Woning Advies Nederland schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Woning Advies Nederland en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Woning Advies Nederland gelden tot 3 maanden na dagtekening. Woning Advies Nederland is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 3 maanden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
2.3 Woning Advies Nederland is slechts gebonden, voor zover en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Woning Advies Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Woning Advies Nederland anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Woning Advies Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstige deel van de opgegeven prijs.

3 Prijzen

3.1 Alle door Woning Advies Nederland opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief 21 % BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een opgegeven of overeengekomen all-in prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Woning Advies Nederland bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden of gegevens kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden op of gedurende een termijn van meer dan zes maanden mogen daarenboven na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren worden doorberekend.

4 Uitvoering

4.1 Woning Advies Nederland zal de advies- en/of inspectieopdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten. Nochtans geeft Woning Advies Nederland geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken of verstrekte adviezen.
4.2 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan nadat Woning Advies Nederland beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Woning Advies Nederland is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Woning Advies Nederland is gesteld.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Woning Advies Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Woning Advies Nederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woning Advies Nederland zijn verstrekt, heeft Woning Advies Nederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien de opdrachtgever met Woning Advies Nederland een bepaalde opleverdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, welke aan opdrachtgever niet zelf kunnen worden toegerekend, gehouden Woning Advies Nederland een redelijke termijn te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen.
4.5 Woning Advies Nederland heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. De inspecties en adviezen zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen.
4.6 Opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van de door Woning Advies Nederland opgestelde rapportages na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Woning Advies Nederland schriftelijk door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever schriftelijk kenbaar aan Woning Advies Nederland zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met genoemde (advies) rapportage en of keuring.

5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 Indien Woning Advies Nederland aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5.2 Woning Advies Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Woning Advies Nederland is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Woning Advies Nederland kenbaar hoorde te zijn.
5.3 Woning Advies Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is of zou kunnen zijn van een niet, niet juist of niet tijdig signaleren van een bepaald gebrek aan of bij het onderzochte object of een onjuiste kostenbegroting en/of prijsopgaven van deze gebreken.
5.4 Woning Advies Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever en/of schade wegens door Woning Advies Nederland gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
5.5 Woning Advies Nederland is in verband met de uitvoering van opdrachten niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever of van derden. De opdrachtgever vrijwaart Woning Advies Nederland voor iedere door derden gestelde aansprakelijkheid ter zake.
5.6 In alle gevallen waarin Woning Advies Nederland gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde diensten, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Woning Advies Nederland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
5.7 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
5.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
5.8.1De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
5.8.2 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Woning Advies Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Woning Advies Nederland toegerekend kunnen worden;
5.8.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.9 De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Woning Advies Nederland of zijn ondergeschikten.
5.10 De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een toerekenbare tekortkoming van Woning Advies Nederland in de uitvoering van zijn werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.1 en met inachtneming van het gestelde onder artikel 4.4 te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk een jaar na beëindiging van de opdracht dan wel oplevering van het project, wat het geval mag zijn, nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Woning Advies Nederland heeft geprotesteerd. Ieder vorderingsrecht ter zake vervalt indien niet uiterlijk binnen 18 maanden na dagtekening van dit protest, een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
5.11 Alle informatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, zoals door of namens Woning Advies Nederland aan opdrachtgever verstrekt met betrekking tot de werkzaamheden, is voor strikt persoonlijk gebruik van opdrachtgever bedoeld, en opdrachtgever is gehouden Woning Advies Nederland te vrijwaren voor aanspraken van derden daarmee samenhangende en/of voortvloeiende, alsmede deze derden –indien en voor zover van toepassing- er op te wijzen dat laatstgenoemden geen rechten kunnen dan wel mogen ontlenen aan de verstrekte en opdrachtgever(s) gebonden informatie voornoemd.
5.12 Indien opdrachtgever aan Woning Advies Nederland informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Woning Advies Nederland zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Woning Advies Nederland de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Woning Advies Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.5 In afwijking van lid 3 zal Woning Advies Nederland geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Woning Advies Nederland kunnen worden toegerekend.

7 Contractduur; uitvoeringstermijn

7.1 Alle door Woning Advies Nederland genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Verzuim van Woning Advies Nederland op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet op nadat Woning Advies Nederland in gebreke is gesteld bij een aangetekend schrijven, waarbij Woning Advies Nederland een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

8 Bescherming van informatie en kennis

8.1 Alle door Woning Advies Nederland geleverde zaken, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van Woning Advies Nederland totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Woning Advies Nederland gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Woning Advies Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden Woning Advies Nederland daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5 Door Woning Advies Nederland geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.6 Voor het geval dat Woning Advies Nederland zijn in het artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Woning Advies Nederland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Woning Advies Nederland zich bevinden en die zake mede terug te nemen.

9 Honorarium

9.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.
9.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
9.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de markt gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
9.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden of een opdrachtsom hoger dan € 10.000,– exclusief BTW, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
9.6 Indien Woning Advies Nederland met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Woning Advies Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
9.7 Woning Advies Nederland is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Woning Advies Nederland kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
9.8 Bovendien mag Woning Advies Nederland het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Woning Advies Nederland, dat in redelijkheid niet van Woning Advies Nederland mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 5% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9.10 Woning Advies Nederland zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Woning Advies Nederland zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.11 Indien opdrachtgever de door Woning Advies Nederland kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Woning Advies Nederland genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Woning Advies Nederland heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen van is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Woning Advies Nederland op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.4 Woning Advies Nederland heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
10.5 Woning Advies Nederland heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Woning Advies Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Woning Advies Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

11 Incassokosten

11.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
11.2 Indien Woning Advies Nederland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

12 Onderzoek en reclames

12.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Woning Advies Nederland. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Woning Advies Nederland in staat is adequaat te reageren.
12.2 Indien de klacht gegrond is, zal Woning Advies Nederland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Woning Advies Nederland slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.

13 Opzegging

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Woning Advies Nederland recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane aannemelijk te maken en gemaakte kosten waaronder doch niet uitsluitend worden verstaan de kosten voor het inhuren van mensen en andere investeringen en bestede manuren ten behoeve van de desbetreffende opdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Woning Advies Nederland zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
13.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Woning Advies Nederland, zal Woning Advies Nederland in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
13.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Woning Advies Nederland extra kosten met zich meebrengt worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14 Opschorting en beëindiging

14.1 Woning Advies Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Woning Advies Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2 Voorts is Woning Advies Nederland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en behoorlijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Woning Advies Nederland op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1 Indien Woning Advies Nederland aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken volledig te retourneren indien Woning Advies Nederland daartoe verzoekt. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16 Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 Woning Advies Nederland heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Woning Advies Nederland zijn verplichtingen had moeten nakomen.
16.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van schade aan de andere partij.
16.4 Voor zover Woning Advies Nederland ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Woning Advies Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Woning Advies Nederland gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Woning Advies Nederland zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is Woning Advies Nederland niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Woning Advies Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die Woning Advies Nederland toekomen op grond van de Auteurswet.
18.2 Alle door Woning Advies Nederland verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Woning Advies Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
18.3 Woning Advies Nederland behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
18.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde in artikel 18.5 van deze algemene voorwaarden, slechts het recht op eenmalig gebruik van het door Woning Advies Nederland geleverde voor het doel en in omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
18.5 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten van Woning Advies Nederland als bedoeld in dit artikel rusten zijn gerechtigd, wanneer volledige betaling van al hetgeen aan Woning Advies Nederland verschuldigd is zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet tijdig wordt betaald, Woning Advies Nederland gerechtigd zal zijn ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

19 Niet overname personeel

19.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Woning Advies Nederland, medewerkers van Woning Advies Nederland of van ondernemingen waarop Woning Advies Nederland ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.
19.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden verbeurt opdrachtgever aan Woning Advies Nederland een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,–, te vermeerderen met een bedrag van € 1000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

20 Privacy en Gegevensverwerking

20.1 Woning Advies Nederland heeft op grond van de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, waaronder het verstrekken van informatie, het gegeven van inzage alsook het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen.
20.2 Voor zover Woning Advies Nederland ter uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever persoonsgegevens dient te verwerken, dan valt Woning Advies Nederland aan te merken als “verwerker” en Opdrachtgever als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG.
20.3 Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Woning Advies Nederland om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Woning Advies Nederland en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Woning Advies Nederland krachtens de wet of een andere rechterlijke uitspraak verplicht is.
20.4 Woning Advies Nederland is verantwoordelijk voor het melden van datalekken als het gaat om persoonsgegevens.
20.5 Woning Advies Nederland onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Woning Advies Nederland hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

21 Geschillen

21.1 De rechter in de vestigingsplaats van Woning Advies Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Woning Advies Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.
21.3 Op elke overeenkomst tussen Woning Advies Nederland en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
22 Afkorting en vindplaats van de voorwaarden
22.1 Deze algemene voorwaarden zijn verkort aan te halen als de AV-WONING ADVIES NEDERLAND-2014.
22.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
22.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.